European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Обреден дом в град Тутракан

Сградата е построена през 1897 г. за прогимназия и просъществува като такава до 1947 г..

Когато след реставрация е адаптирана за Обреден дом, открит през 1986 г. Сградата е паметник на културата, регистриран в НИПК на 20.02.1975 г.

Със съвършената си архитектура, съчетала традиции и съвременност, с оригиналните си характерни стенописи, витражи, огледални зали и стилни мебели, Обреден дом е една от забележителностите на града, разширил през последните години ритуалното си предназначение с провеждане на конференции, изложби, концерти и други обществено значими мероприятия.

От май 2014 г. в сградата се помещава Художествената галерия.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.