European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Обучения на тема “Местен бранд”

Обучения на тема “Местен бранд”

На 11, 12 и 13 юни 2022 година се проведоха три обучения  на тема “Местен бранд” за местни производители от територията на Лясковец, Стражица, както и за представители на партньорите по проекта.

Основните теми бяха свързани с идеята на проекта „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“, „Марката/бранда като възможност за развитие на териториите, прилагащи подхода ВОМР“, „Местни ресурси за брандиране на територии“, „Съдържание на Колективен бранд -Smart rural brand“, „Правила за участие в Колективен бранд -Smart rural brand“, „Позициониране на местен бранд, популяризиране и участие на общностите“ и  Интерактивен модул „Аз участвам с моя продукт“.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.