European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Обща справка

Обща справка

МИГ Средец“ обхваща изцяло територията на община Средец в област Бургас – Югоизточен район за планиране (код по NUTS BG34).

Територията обхваната от „МИГ Средец“ включва землищата на всички 33 населени места в общината с обща площ от 1149 км2. Община Средец граничи с общините: Созопол и Малко Търново от изток, Болярово и Стралджа от запад, Карнобат и Камено от север. На юг границата съвпада с държавната граница на Република България с Република Турция.

В територията обхваната от Сдружение „Местна Инициативна Група Средец“ („МИГ Средец“) попадат 33 населени места, като единственият град Средец е общински център, а 32 са села:
с. Белеврен; с. Белила; с. Бистрец; с. Богданово; с. Варовник; с. Голямо Буково; с. Горно Ябълково; с. Гранитец; с. Граничар; с. Дебелт; с. Долно Ябълково; с. Драка; с. Драчево; с. Дюлево; с. Момина църква; с. Загорци; с.Зорница; с.Кирово; с. Кубадин; с. Малина; с. Орлинци; с. Проход; с. Пънчево; с. Радойново; с. Росеново; с. Светлина; с. Синьо камене; с. Сливово; с. Суходол; с. Вълчаново; с .Тракийци и с. Факия.

Териториите в югоизточната част на общината попадат в буферната зона на Природен парк “Странджа”, местността “Божура” е определена за рекреационна зона – това са най-преспективните места за развитие на туризъм в общината. Общината има разнообразен релеф, в южната част на общината той е полупланински и планински- включва северните разклонения на Странджа планина, а в северната- равнинен, обхваща части от Бургаската низина. Надморската височина е 30 до 700м.

Селищната структура се характеризира с много населени места (32 села и 1 град), но е „централизирана“, над 90% от населението живее в 10 населени места.

Основно икономиката на Община Средец е съсредоточена в град Средец и с.Дебелт. В случая гр.Средец като общински център изпълнява ролята на център на зона на локална икономическа гравитация. Преобладаващата част от активното население е заета в селско и горско стопанство.

На територията на Община Средец са се развили и запазили следните подотрасли на промишлеността: хранителновкусова, металолеене, металообработване и производство на машини, производство на пластмасови изделия; добивна промишленост.

Селското стопанство е един от основните отрасли на общинската икономика.
Природоклиматичните условия са подходящи за развитието на двата подотрасъла – растениевъдство и животновъдсво.

Общината заема 17% от земеделските територии на Бургаска област и 13% от горските територии на областта.

Обработваемата земя в Община Средец е 51 200 хектара, което е 15,48% от обработваемата земя на Бургаска област в т.ч. 49200 ха ниви. Данните в Баланса за земята показват, че 73% от земеделските територии на Община Средец са обработваеми земи.
Процентът на пустеещите земи в Общината, спрямо обработваемата земя е много висок-63%. Значително по-висок е този процент в полупланинската част на Общината.
През последните години земеделските производители проявяват интерес към алтернативните форми на земеделие – отглеждане на култивирани билки и лекарствени растения.
Предвид на това, че района е екологично чист, предполага благоприятни условия за развитие на биологично земеделие.

Растениевъдството е основен подотрасъл. Преобладаващата посевната площ се използва за отглеждане на зърнени култури и технически култури, преди всичко в полския район на общината, по-малко трайни насаждения – най-вече лозя-винени и сливи.
Основните зърнени култури са пшеница и ечемик и по-малко ръж. Относителния дял на реколтираните площи пшеница спрямо площите в ЮИРП е 3,5%, а на ечемика е 4,9%

Животновъдството е вторият по значение подотрасъл в селското стопанство за Община Средец.
Доброто зърнено-фуражно производство, наличието на пасища и ливади благоприятствуват развитието на овцевъдството и месодайното говедовъдство.
Животновъдството в Общината се развива преди всичко в частния сектор с изключение на говедовъдството. Наблюдава се тенденция на увеличение на бройките отглеждани животни в говедовъдството, овцевъдството и свиневъдството.

Горският фонд на територията на община Средец е с обща площ 413360дка / “200 000 държавна собственост, “190 000 дка – общинска и “10 000 дка частна /, като е концентриран в югоизточната част на общината. Лесистостта (съотношението на горския фонд към общата територия) на община Средец е 36%, която е по-голяма от тази за страната – 33,4% (по данни на ФАО). Средната лесистост за Европа е 46%. Горският фонд се стопанисва и управлява от ДЛ “Бургас” и “ДЛ Средец”. Районът на лесничействата попада в Тракийската горскорастителна област.

Община Средец е разположена в близост до най-развития туристически регион в България – Българско Черноморско крайбрежие.
Град Средец е разположен само на 30 км от Бургас – най-големият пристанищен град на България, с международно летище, жп гара. През града преминава най-краткия път от югоизточна България за Южното Черноморие и Турция.

Богатството на дивеч дава големи възможности за развитие на ловен туризъм. Има и възможност за наблюдаване на птици. Тук има гнезда на някои от най-редките птици, записани в Червената книга на България като например черния щъркел, малкия и скалния орел.
В планинската част на Общината преминава река Факийска, която предлага подходящи условия за къмпиране и риболов. За любителите на спортния риболов има възможност за практикуване му на язовирите в гр.Средец, с.Момина Църква и др.
Освен природните ресурси, съществен фактор за развитие на туризъм в Общината са антропогенните ресурси. Те включват културно-исторически паметници и обекти, музеи и музейни експозиции, епизодични и периодични прояви и събития.
Средец е старо селище, възникнало през края на Vв. Като военностратегическа крепост.
Село Дебелт се намира на 8 км източно от гр.Средец и е част от Античниата колония Делтум. Тя е основана в края на 70-те години на І-ви век след Христа.
Тук е единственият на балканите, проучен средновековен митнически комплекс с църква. Предполага се, че в нея Борис I приема християнството.
Странджанският регион е богат на исторически забележителности, които представляват туристически интерес. Долмени, тракийски могили, светилища и гробници и др.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.