European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Обща справка

Обща справка

Община Тутракан и Община Сливо поле са разположени в Североизточната част на Дунавската равнина. Двете общини имат обща граница, като цялата територия граничи с Република Румъния по протежението на река Дунав, Община Главиница на изток, Общини Завет и Кубрат на юг, а на запад с Община Русе. Територията е с площ 717 кв. км., има 26 населени места, с общо население 24 097 жители, гъстота на населението 33,6 души/м2.
Релефът е равнинно-хълмист. Климатът е умерено-континентален, характеризираща се със студена зима /абсолютна минимална температура –27 градуса С/ и сухо, топло лято /абсолютна максимална температура +42,2 градуса С/. Средната годишна сума на валежите е от 540 -562 мм, в района духат североизточни и югозападни ветрове с почти еднаква повторяемост, а в следствие близостта с река Дунав средногодишно 48 дни са с мъгла.
Води: Най-важен хидроресурс за територията са водите на река Дунав. От значение са подпочвените и изворни води. На територията на община Тутракан се намира язовир Антимово. През територията на община Сливо поле минават подпочвени реки, което е предпоставка за направените дълбоки сондажни кладенци тип „Раней” за питейна вода, снабдяващи град Русе, част от гр.Разград, гр. Търговище и гр.Шумен. Почви: На територията на общината се среща голямо разнообразие от почви: алувиални, алувиално – ливадни, ливадно – блатни, торфено-блатни, черноземни. Тези почви са подходящи за отглеждане на зеленчуци, зърнени и фуражни култури, лозя и др. Суховеите и недостатъчните валежи през лятото причиняват ерозия на почвата. Широката отвореност на територията към север е причина североизточните ветрове да отвяват снежната покривка и да нанасят поражения на посевите.
Природни богатства: На територията на двете общини няма залежи на рудни изкопаеми със стопанско значение. Стопанско значение имат единствено находищата на инертните материали от р. Дунав.

Земеделските територии заемат 75% от цялата територия. Този дял е значително по-висок в сравнение с дела на земеделските земи в страната като цяло (57,4%). Над 89,8% от земеделските територии в областта са обработваеми земи. Горските територии заемат 13,9 % от територията на двете общини при 33,5% средно за страната. Урбанизираните територии съставляват 3,9%, а водните площи – 6,2%.

Демографската характеристика на територията се определя от запазващи тренда си процеси по намалена раждаемост, интензивна емиграция, увеличена смъртност, засилена урбанизация. Относителният дял на населението в трудоспособна възраст е 56,6%, в подтрудоспособно – 13,4%. Делът на възрастните жители е 30% при 24% средно за страната, като тенденцията е застаряване на населението поради ограниченото самовъзпроизводство. 55% от населението от територията живее в селата при средно за страната 27%.

Структурата на икономическите субекти в община Тутракан по големина на предприятието е следната: микропредприятия -387; малки – 37; средни – 4; големи предприятия с персонал на 250 души липсват. Тренда е за увеличаване броя на микропредприятията и запазване броя на малките и средни фирми. Разпределението на фирмите по сектори от икономически дейности в община Тутракан показва относително сходни стойности за периода 2008 г. – 2012 г. Най-голям дял в броя фирми заема сектор Търговия (услуги) с дял от 36,5% за, следван от сектор Селско стопанство – 22,8% , а броят на предприятията в сектор Преработваща промишленост заемат 8,3% от общия брой предприятия в общината. Разпределението на нетните приходи от продажби (НПП) по сектори от икономически дейности за периода 2008 –2012 г. показва, че най-голям дял от НПП реализира сектор Селско стопанство, следван от сектори Търговия, Преработваща промишленост, Транспорт, складиране и пощи.

Регистрираните фирми на територията на община Сливо поле са 232, с преобладаващ дял на микро и малки предприятия, със запазваща се тенденция на ежегодно увеличаване. Фирмите, класифицирани като средни са 5, като липсват големи предприятия. Най-голям дял в произведената продукция в общината имат предприятията от отрасъл Преработваща промишленост – 61,7%, следвани от Селско, горско, рибно стопанство – 35,5%, и тези от сектор Търговия, ремонт на автомобили – 2%.

Сектор Селско, горско и рибно стопанство е важен сектор в икономическата структура на община Тутракан. Благоприятното съчетание на плодородни почвени видове, климатични условия и релефни морфоструктури са предпоставка за развитие на областта като интензивен земеделски район, а дългогодишните традиции в растениевъдството и животновъдството обуславят селското стопанство като приоритетен отрасъл.

Туризмът на територията на Община Сливо поле е слабо развит. Ограничен брой места за нощувки има единствено в с.Борисово – „Жълтата къща”. Развит е единствено риболовният туризъм по поречието на р. Дунав и екологичният туризъм в защитените местности „Калимок – Бръшлен” и „Комплекс Алеко-Телика”. Престоят на туристите е еднодневен, без нощувки. Община Тутракан няма традиции в развитието на масовия туризъм. Съществуващите природни дадености, географско положение и близост до туристически обекти от национално и международно значение, създават предпоставки за развитие на алтернативния туризъм като сектор, подпомагащ местната икономика. Географското положение и наличието на възможности за лесно преминаване на границата с Румъния създават предпоставки за развитие на международен и селски туризъм, свързан с представяне на местните етнографски обичаи, както и тематични туристически маршрути.

Геостратегическото местоположение на община Тутракан предопределя наличието на културни пластове и следи от човешко присъствие още от античността. На територията й има множество археологически и архитектурни паметници.Читалищата в община Тутракан са се запазили като основни културни средища. Те са 9 на брой, като във всяко функционира библиотека, развиват се формации и групи, които пазят традициите и обичаите на района, танцовото и певческо изкуство. Богатия културен календар на общината включва отбелязването на много важни дати, събития и местни обичаи, организирането и провеждането на празници, фестивали и конкурси на областно, национално и международно ниво. Като най-добре представени обекти на културата в община Сливо поле са читалищата. Читалища функционират във всички населени места в общината. Основните дейности, застъпени в тези културни обекти са библиотечната, кръжочната и самодейната. Към част от читалищата са оформена и се поддържат етнографски сбирки на носии и предмети от бита на хората от различните етноси. Културния календар на читалищата включва отбелязване на важни празници, обичаи, организиране на концерти, тържества, събори.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.