European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Обща справка

Обща справка

МИГ „Лясковец-Стражица“ е разположена в Северен централен район и заема част от Дунавската хълмиста равнина и Предбалкана в границите на общините Лясковец и Стражица. Двете общини се намират в Северния централен район на планиране от ниво 2. Районът се характеризира със специфична флора и фауна, с редки и изчезващи видове включени в червената книга на България и голямо разнообразие от ценни лечебни растения .Запазени са естествени гори от дъб. Богато разнообразие от животински видове обитават обхваната територия.
Структуроопределящи икономически отрасли на МИГ-територията са машиностроене, хранително-вкусова, текстилна промишленост, производство на хартия и картон и изделия за дома – радиатори, камини, отоплителни инсталации. Важно значение за развитието на територията играе и земеделието и отраслите, свързани с преработка на продукти от селското стопанство – млекопреработваща промишленост, винопроизводство, хлебопроизводство и месопреработка.
Разпределението на промишленото производство по населени места е крайно неравномерно. Фирмите са съсредоточени предимно в градовете. Има няколко малки предприятия и преработвателни предприятия от хранително – вкусовия сектор, които функционират по селата. В останалите населени места индустриалния бизнес има символично значение и почти навсякъде регистрира спад в относителния си дял.
Природните условия и почвените ресурси са предпоставка за отглеждането на пшеница,ечемик, царевица и слънчоглед, като добивите от декар обикновено са над средните за страната.
Традиционен отрасъл за района е зеленчукопроизводството.
Преобладаващата икономическа специализация на община Стражица в сферата на преработваща промишленост е исторически предопределена. Преди промените от 1989 г. територията е промишлен център в източната периферия на област Велико Търново с развити
дървопреработвателна, хранително-вкусова, шивашка и др. промишлености.
Общинската икономика е с дял от 3.5 % от нетните приходи от продажби, 4.2 % от дълготрайните материални активи и 3.1 % от заетите лица на област Велико Търново.
Броят на икономически активните предприятия в общината е 286 и представлява дял от 2.8 % от предприятията в цялата област Велико Търново.
По отношение на броя на функциониращите предприятия и общия размер на произведената продукция на територията се регистрира тенденция към повишаване ефективността на местната икономика, изразяваща се в намаляване на броя на предприятията и нарастване на размера на произведената продукция.
На територията на община Лясковец се намират няколко структуро-определящи промишлени предприятия, в които са концентрирани значителни производствени мощности и които осигуряват заетост на по-голяма част от трудоспособното население на общината. Развити са отрасли на промишлеността като машиностроене, металообработване, хранително-вкусова и текстилна промишленост. Делът на частния сектор в общинската икономика определя мащабите на местната инициатива за развитие на стопанската дейност и привличане на нови местни и чужди инвеститори. Осигуряването на работни места, достъпът до сериозни пазари, защитата на сертификати за качество, както и наградите от изложения са доказателство за устойчивото развитие на фирмите в региона и за ролята им в развитието на общината.
Лясковският край е прочут с традициите и умението на населението в зеленчукопроизводството. Традициите на жителите на общината в този сектор са от векове, а опитът им се е разпространявал и в другите страни – Чехия, Унгария, Сърбия, Румъния и Русия. В момента зеленчукопроизводството е изцяло в личния сектор, където се наблюдава увеличаване на площите с домати, пипер и картофи.
От трайните насаждения се отглеждат праскови, череши и десертни лозя.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.