European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Община Сливо поле

Община Сливо поле

Община Сливо поле се намира в Северна България и е една от съставните общини на област Русе.

На територията на община Сливо поле има 11 населени места: един град – общински център, и 10 села, от които 9 кметства – Бабово, Борисово, Бръшлен, Голямо Враново, Кошарна, Малко Враново, Ряхово, Стамболово, Юделник, и 1 кметско наместничество – Черешово.

Общината се намира в най-североизточната част на област Русе. С площта си от 276,822 km2 заема 6-о място сред 8-те общини на областта, което съставлява 9,56% от територията на областта.

Територията на община Сливо поле е разположена в северозападната част на Източната Дунавска равнина. Релефът на общината е низинен, равнинен и равнинно-хълмист. Крайните ѝ южни и югоизточни райони са заети от най-северозападната част на Лудогорското плато, като тук преобладава равнинно-хълмистият релеф. В него, източно от село Юделник се намира максималната височина на общината – Джебеджийска могила 147,7 m. Около 3/4 от територията се заема от централната част на обширната Бръшлянска низина, най-голямата крайдунавска низина в България. Тук северно от село Бръшлен, на брега на река Дунав се намира най-ниската точка на община Сливо поле – 13 m н.в.

Община Сливо поле се намира в близост до: Европейски коридор №7 – сухопътен и Европейски коридор №9 – речен. Обслужва се от автомобилен транспорт.

На територията на общината попада част от най-голямата защитена местност в България – “Защитена местност Калимок-Бръшлен”, в която се осъществяват мероприятия за възстановяване на влажната зона “Калимок-Бръшлен” по проект на Световната банка и GEF.

Основният поминък на населението в Община Сливо поле е селскостопанското производство.
Преобладаващи култури са пшеница, царевица и слънчоглед.

В града се намира най-голямата на Балканския полуостров фабрика за производство на биогориво.

Природните богатства – плодородни почви и изобилие от подпочвени води винаги са били в основата на определящия за района сектор в икономиката, а именно земеделието. Приоритет на общината е опазването на природните дадености и запазване на биоразнообразието в защитените местности „Калимок-Бръшлен” и „Комплекс Алеко-Телика” и в обектите, включени в Националната екологична мрежа.

Основните преработващи предприятия на територията на Община Сливо поле са: на „АСТРА БИОПЛАНТ” ЕООД; „БЕЛТАРТ” ЕООД; УДЕКС ЕООД с предмет на дейност добиване на дървесина, дървопреработка, производство на биогорива; Свинекомплексите в с. Голямо Враново, Бръшлен и Юделник, СУНИВЕРС ООД с предмет на дейност производство и продажба на изделия от сладкарската и хранително-вкусовата промишленост, ФИШЕРИ 2009 ООД с предмет на дейност рибовъдство, търговия с риба и рибни продукти, Солей ООД преработка и пакетиране на ядки, ЗП Сезгин Дауд – с предмет на дейност цех за белене на семки.

Като цяло отрасловата структура на икономиката в Община Сливо поле запазва своя характер, като определящите за икономическото развитие на общината са:
Хранително-вкусова промишленост. Основно се произвеждат и преработват месо и риба, пакетиране на ядки, производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия. Водещи фирми в отрасъла са трите свинекомплекса на територията на общината. В свинекомплекс Голямо Враново са извършени инвестиции по Европейските програми за добавена стойност към произвежданите от тях продукти за пазара по Европейски стандарти.
Химическа промишленост. Този отрасъл се представлява главно от АСТРА БИОПЛАНТ ЕООД с предмет на дейност производство на биодизел и биоетанол, както и производство на сурови и рафинирани растителни масла, шротове, суров и технически чист глицерин, включително суровини за фармацевтичната и хранително вкусовата промишленост.
Конфекция и кожарска промишленост . В селата Борисово и Голямо Враново функционират шивашки цехове. В с. Голямо Враново е цехът на БЕЛТАРТ ЕООД за производство и продажба на колани, чанти и портмонета.

Развитието на животновъдството през разглеждания период се характеризира с оптимизация на броя на стопанствата и на животните в тях, както и с преструктуриране и модернизиране с оглед покриване на стандартите за производство на качествени и безопасни животински суровини.

Продължава преоборудването, окомплектоването и модернизирането на млечните ферми във връзка с необходимостта от спазване на изискванията, наложени от прилагането на Общата селскостопанска политика (ОСП). Усилията са насочени към повишаване броя на фермите, категоризирани в първа група.

Животновъдството в региона се развива в две посоки: от една страна в условията на малки полупазарни стопанства и от друга – в условията на промишлено отглеждане. В Община Сливо поле се намират три големи животновъдни предприятия, в които се отглеждат около 70000 прасета.

В Община Сливо поле се извършва предимно любителски риболов – по Дунавския бряг, във влажните зони и на вътрешен водоем (рибарник). Въпреки че рибарството е традиционен поминък в региона, все още няма регистрирано сдружение или организация на рибарите. Регистрирана официална борса за дунавска риба има една в с.Ряхово. Понастоящем стопански и любителски риболов се извършва по цялото протежение на Дунавския бряг и островите.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.