European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

“Пластмасови изделия” АД

“Пластмасови изделия” АД основано през 1971 г. е приватизирано акционерно дружество, собственост на работническо-мениджърски екип.

Дружеството разполага с добре поддържано технологично оборудване, като над 80% от машините са внос от Германия, Австрия, Италия, Дания, Холандия, Швеция.

Инженерният кадър на “Пластмасови изделия” АД работи постоянно за разширяване на производствените възможности на дружеството, за обновяване на оборудването и повишаване на качеството на произвежданата продукция.

Предмет на дейност е преработка на полимери и производство на изделия от пластмаси. Основни преработвани полимери са полиетилен, полипропилен, полистирен и пенополистирен. Pазвиваните технологии се базират на екструзия, термоформоване, инжекционно формоване, експандиране на полистирен, конфекциониране.

Фирмената политика на дружеството е насочена към:
– удовлтвореността на клиента;
– удовлетвореност на работещите във фирмата;
– разрастване на инжинерно-развойната дейност;
– непрекъснати подобрения;
– съобразяване с изискванията на българското законодателство.

Стройпор® и Санипор® са новите търговски марки на експандирания пенополистирол, произвеждан от  “Пластмасови изделия” АД, гр. Средец.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.