European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Подходът Лидер на 30 години!

Подходът Лидер на 30 години!

LEADER е подход „отдолу нагоре“, обединяващ земеделски стопани, предприятия в селските райони, местни групи за действие (МГД), обществени органи и отделни лица от различни сектори, които образуват местни групи за действие (МГД). МГД подготвят свои собствени стратегии за местно развитие и управляват съответните си бюджети.

Подходът LEADER укрепва връзките в местните общности, насърчава иновациите в различните сектори и улеснява споделянето на знания между МГД на национално равнище и на равнището на ЕС.

Благодарение на своя успех в продължение на 30 години подходът LEADER беше приет от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР), Европейските социални фондове (ЕСФ) и Европейския фонд за морско дело и рибарство (ЕФМДР) във водено от общностите местно развитие (ВОМР). Днес групите по LEADER/ВОМР управляват десетки хиляди проекти за икономически, културни, социални и екологични ползи в селските райони в Европа.

ЕМРСР предоставя подробна информация за подхода LEADER, включително ресурси, набори от инструменти и база данни на МГД.

Общата селскостопанска политика подкрепя динамиката и икономическата жизнеспособност на селските райони чрез финансиране и действия в подкрепа на развитието на селските райони.

Развитието на селските райони е „вторият стълб“ на общата селскостопанска политика (ОСП), която подсилва „първия стълб“ на подпомагането на доходите и пазарните мерки чрез укрепване на социалната, екологичната и икономическата устойчивост на селските райони.

ОСП допринася за устойчивото развитие на селските  райони чрез три дългосрочни цели:

Укрепване на конкурентоспособността на земеделието и горското стопанство,

осигуряване на устойчивото управление на природните ресурси и на дейности, свързани с климата;

постигане на балансирано териториално развитие на икономиките и общностите в селските райони, включително създаването и поддържането на заетост.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.