European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Покана за среща с местни производители на 21 април 2022г.

Покана за среща с местни производители на 21 април 2022г.

Уважаеми местни производители на територията на общините Лясковец и Стражица, в изпълнение на проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», одобрен с Решение №РД09-420/23.04.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР,  Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка  19 „Водено от общностите местно развитие”  от ПРСР 2014 – 2020 г. Ви каним за участие в:

 • Еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници;
 • Място: град Лясковец, Конферентна зала в ОбА Лясковец или Музей на градинарството;
 • Ден: 20 март 2022г.,
 • Начален час: 10.00ч.
 • Предварителна програма:Срещата е предназначена за: местни производители и местни доставчици на културни продукти, местна общност и заинтересовани страни;
  Час Тема
  09.30ч. Регистрация на кафе и чай.
  10.00ч.-11.00ч. Представяне на напредъка  по проекта.
  11.00ч.-12.00ч. Предоставяне на информация за визия на места марка/бранд
  12.00ч.-13.00ч. Предоставяне на интернет-платформа.
  13.00ч.-13.30ч. Обяд
  13.30ч.-14.30ч. Обсъждане на идеи за включване на местни продукти по време на фестивално събитие – първа част.
  14.30ч.-15.30ч. Обсъждане на идеи за включване на местни продукти по време на фестивално събитие – втора част.
  15.30ч.-16.00ч. Кафе, чай
  16.00ч.-17.00ч. Предоставяне на препоръки по съдържание на интернет-платформа
  17.00ч. Закриване

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.