European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Покана за среща с местни производители на 19 април 2022г.

Покана за среща с местни производители на 19 април 2022г.

Уважаеми местни производители на територията на общините Лясковец и Стражица, в изпълнение на проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», одобрен с Решение №РД09-420/23.04.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР,  Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка  19 „Водено от общностите местно развитие”  от ПРСР 2014 – 2020 г. Ви каним за участие в:

  • Еднодневна информационна среща/семинар за най-малко 20 участници;
  • Срещата е предназначена за: местни производители и местни доставчици на културни продукти, местна общност и заинтересовани страни;
  • Място: град Лясковец, Конферентна зала в ОбА Лясковец или Музей на градинарството;
  • Ден: 19 април 2022г.,
  • Начален час: 10.00ч.
  • Предварителна програма:
Час Тема
09.30ч. Регистрация на кафе и чай.
10.00ч.-11.00ч. Представяне на напредъка  по проекта.
11.00ч.-12.00ч. Представяне на Програма за Фестивал по проекта-първа част
12.00ч.-13.00ч. Представяне на Програма за Фестивал по проекта-втора част
13.00ч.-13.30ч. Обяд
13.30ч.-14.30ч. Обсъждане на Програма за Фестивал по проекта
14.30ч.-15.30ч. Представяне  на информация за местен бранд
15.30ч.-16.00ч. Кафе, чай
16.00ч.-17.00ч. Обсъждане на информация за местен бранд
17.00ч. Закриване

 

 

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.