European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

По стъпките на минали цивилизации

Българските земи винаги са представлявали голям интерес за голяма част от народите в различните епохи. Дали заради ключовото географско разположение, красивите и богати земи, или поради друга причина, всеки е имал различен повод да жадува за тях. Но именно благодарение на този интерес историята днес ни позволява да се насладим на едно уникално и разнообразно археологическо наследство. Наследство, което ни слави из целия свят и ни прави горди, че притежаваме такива дадености.

Римският град Деултум или днешен Дебелт, който е играел много важна роля в историята. Това е била точката, през която всеки идващ от Изтока е трябвало да мине, за да продължи на запад. Любопитно е да се спомене, че точно по тази причина тук са се създали византийските митници, събиращи средства чрез данъци.

Затова и това място е наследило впечатляваща богата история, която стои скрита зад стените на античния град и чака да бъде открита и разгадана от трудолюбивите археолози.

В наши дни на територията на археологическата база Деултум има музей, имплувиум и археологически разкопки, които можем да разгледаме.
Колекцията притежава различни предмети от ежедневието на тогавашните жители, които ни дават ясната представа за начина им на живот. Ще се изненадате от факта, че нещата не са се променили много с годините и не се различават драстично от живота, който водим сега.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.