European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Правила за Колективна марка

Настоящите Правила са подготвени с цел спазване изискванията на Закона за марките и географските означения при регистриране на колективната марка.

Марката е собственост на Сдружение с нестопанска цел ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Лясковец-Стражица“, пред ПАТЕНТНО ВЕДОМСТВО на Република България и за да служат на евентуални бъдещи ползватели, относно изискванията, които трябва да изпълнят, за да получат право за използване на колективната марка.

С настоящите Правила за използване се дава право на всяко лице, чиито стоки или услуги са с произход от районите Лясковец, Стражица, Тутракан, Сливо поле, Средец, да стане член на Сдружение с нестопанска цел ”МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – Лясковец-Стражица“, при условие че лицето изпълнява всички останали изисквания, включени в настоящите Правила.

Прочети целия документ: Правила марка!

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.