European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

На 8. VІІ. се почита св. Прокопий—великомъченик Прокопий.

Който след жестоки мъчения бил посечен от имп. Диоклециан през 303 г. Сред населението от нашата община този ден е известен като С`ти Прокоп или Прукоп. Това е „тежък”, „хаталия” празник. Тачи се, защото иначе „човек няма да прокопса”. Има поверие, което разказва, че „в началото никой не се срещал с Прокоп”. Но веднъж той се ядосал и запалил една нива. Оттогава селяните го тачат и не работят в полето, за да няма град, гръм, пожар и порой. В с. Горно Ябълково на този ден за първи път ядат диня.

Св. Прокопий е покровител на пчеларите. Жените на преларите рано сутринта замесват два обредни хляба—„боговица” и „светец”.Преди изгрев слънце носят хлябовете на пчелните кошери, прекадяват ги с тамян и ги намазват отгоре с мед. Мъжете по това време прикадяват кошерите и от всеки вземат по малко мед. След това всички отиват на църква. След литургията жените раздават хляба помежду си, за да се роят пчелите да дават много мед. В черквата остават паничка мед, която на следващия ден връщат у дома си. Вярва се, че този мед е необикновено лековит. С него се мажат болните от заушки, шарка и ужилвания.

На Петковден в ранно утро жените замазват пода на огнището и стените, та агнетата да са „мазни” (тлъсти). През целия ден не се работи никаква работа, за да не се раждат сакати животни. Не се шие, преде, кърпи или плете, за да не остават белези по агънцата и да не са шарени, т.е. вълната им да е чиста, едноцветна. Тези забрани в с. Факия се спазват наред със забраната да се коли през този ден кокошка, за да не се „запридат” очите на агнетата. След заплождането на трапезата задължително има ушумер. В някои рупски села Петковден е празник на свинарите. На този ден се коли прасе и се раздава из махалата. На Петковден в Карабунар се наемат овчари и чираци. Организират се събори и панаири край аязмата на светицата (св. Петка Параскева Българска). Колят се курбани, обречени на болни хора. В с. Факия се вярва, че св. Петко бил нехранимайко и затова на този ден камбаната не бие, за да „не умре попадията”.

Християнският празник Събор на св. архангел Михаил, наричан от народа Рангеловден, се почита през този месец, тъй като ноември е деветият месец след създаването на света, считано от месец март (според римския календар март е първият месец на годината; византийският (съотв. църковният, който се движи по него) започва на първи септември; започването на годината на първи януари започва в Западна Европа в Новото време. Тук ноември е девети месец според римския календар (бел. Я. И.)). Освен това неговото отбелязване от църковния канон е свързано с представата за деветте ангелски (небесни) чина, разпределени в три последователни йерархии—горна, средна и долна.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.