European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Празник на град Средец

Празникът на град  Средец се отбелязва всяка година на 23 септември.

Знамената на Република България и Европейския съюз се издигна в центъра на Средец, по повод празника на града. На паметната плоча на загиналите за свободата на Родината, на площад „България” се поднасят венци и цветя. Празничните чествания продължават с тържествена сесия на Общинския съвет.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.