European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Празник „От любов към българското”

В село Добри дял всяка година традиционно се провежда лятно надпяване.

Фолклорният форум има дългогодишна история, но от две години насам се провежда под наслов „От любов към българското” и изявата от общински празник се превърна в регионален. Много самодейци се включват в този своеобразен преглед на музикалното изкуство в салона на местното читалище „П. Р. Славейков 1903”.

На най-големия празник в селото жителите на Добри дял искат да покажат любовта си към родното, към народните песни, танци и обичаи. Целта е млади и по-възрастни самодейци да пеят и да танцуват, да се забавляват, съхранявайки родния фолклор.

Организаторите дават поле за изява и на гости от съседни общини и разширяват обхвата на фестивала на песента и танца „От любов към българското”. Освен самодейци от Лясковец и селата се включват формации от Горна Оряховица, Писарево, Драганово, от община Елена и община Червен бряг, самодейци и от област Плевен.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.