European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Празници на селата

Събори и празници на селата:

Празник на с. Проход, Празник на с. Дебелт, Празник на с . Зорница, Празник на с. Бистрец, Празник на с. Момина църква, Празник на с. Голямо Буково, Празник на с. Факия, Празник на с. Дюлево .

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.