European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Прегледа на музикалното самодейно изкуство „Пеем и танцуваме“

Регионалният преглед на музикалното самодейно изкуство „Пеем и танцуваме” в Драгижево всяка година събира над 300 участника.

Освен от Лясковска община, във форума се включват и гостуващи песенни и танцови формации от съседни общини – от Еленска, Горнооряховска, Великотърновска, Свищовска, Златаришка и от по-далечни краища на България.

Регионалният преглед на музикалното самодейно изкуство „Пеем и танцуваме” се организира от НЧ „Развитие-1894“, с.Драгижево с финансовото съдействие на Община Лясковец за втори път. Той е продължител на традициите и достиженията на Общински преглед на песенното самодейно изкуство, чието начало бе положено през 2010г от НЧ „Развитие-1894”. Прегледът има състезателен характер.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.