European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Предстоят обучения за работа с Местен бранд „ Smart Rural Brand“

Предстоят обучения за работа с Местен бранд „ Smart Rural Brand“

СНЦ“МИГ-Лясковец-Стражица“ кани производители на местни продукти за участие  в обучения за работа с Местен бранд „ Smart Rural Brand“.

МИГ“Лясковец – Стражица“ информира всички заинтересовани страни – производители на местни продукти, че ще бъдат проведени еднодневни обучения за най-малко десет участници на тема „МЕСТЕН БРАНД“ както следва:

Обучение №1:

  • Място: град Лясковец, Конферентна зала в офис на МИГ;
  • Ден: 11 юни  2022г.
  • Начален час: 10.00ч.

Обучение №2:

  • Място: град Стражица, Конферентна зала в ОбА – Стражица;
  • Ден: 12 юни  2022г.
  • Начален час: 10.00ч.

Обучение №3:

  • Място: град Лясковец, Конферентна зала в офис на МИГ;
  • Ден: 13 юни  2022г.
  • Начален час: 10.00ч.

Предварителна програма:

Час Тема
09.30ч. Регистрация на кафе и чай.
10.00ч.-10.45ч. Обучителен модул „Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!“
10.45ч.-11.30ч. Обучителен модул „Марката/бранда като възможност за развитие на териториите, прилагащи подхода ВОМР“.
11.30ч.-12.15ч. Обучителен модул „Местни ресурси за брандиране на територии“
12.15ч.-13.00ч. Обучителен модул „Съдържание на Колективен бранд -Smart rural brand“.
13.00ч.-14.00ч. Обяд
14.00ч.-14.45ч. Обучителен модул „Правила за участие в Колективен бранд -Smart rural brand“.
14.45ч.-15.30ч. Обучителен модул „Позициониране на местен бранд, популяризиране и участие на общностите“.
15.30ч.-16.00ч. Кафе, чай
16.00ч.-16.45.00ч. Интерактивен модул „Аз участвам с моя продукт“
16.45ч.-17.30ч. Свободна дискусия и закриване

Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», одобрен с Решение №РД09-420/23.04.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР,  Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от  мярка  19 „Водено от общностите местно развитие”  от ПРСР 2014 – 2020 г.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.