European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Прессъобщения

Предстои пъстър и интересен Фестивал

Фестивал “Всички под един покрив”- един селски район с иновация за своето устойчиво развитие! СНЦ “Местна инициативна група – Лясковец-Стражица“ кани места общност, гости и партньори на пъстро и автентично

Прочети повече

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.