European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Призове и Награди на Фестивала

Призове и Награди на Фестивала

Конкурс “Най-вкусни домашни консерви с плодове и зеленчуци”:

 • Първа награда Пенсионерски клуб „Мазневска чешмичка” гр. Лясковец;
 • Поощрителна награда НЧ „Пробуждане – 1896” с. Джулюница;
 • Грамота за автентична кулинария – НЧ „Самообразование – 1921” с. Бряговица

Конкурс “Най-вкусно традиционно ястие”

 • Първа награда НЧ „Петко Рачев Славейков – 1903” с. Добри Дял;
 • Поощрителна награда НЧ „Земеделец – 1899” с. Козаревец;

Конкурс „Най-сръчен занаятчия на Фестивала“

 • Бистра Ангелова „Ники хендмейд” гр. Лясковец;
 • Поощрителна награда Мая Станчева гр. Лясковец;

Конкурс “Най-атрактивен щанд”

 • Първа награда НЧ „Развитие – 1902” с. Мерданя;
 • Поощрителна награда НЧ „Земеделец – 1899” с. Козаревец;

Конкурс „Най-атрактивни продукти на местни производители“

 • Първа награда Десислава Цуцулова гр. Лясковец;
 • Грамота за най – креативен занаятчия във фестивала Светлана Иванова „Рубисвет арт” с. Драгижево;
 • Поощрителна награда НЧ „Надежда -1928” с. Балканци;

Конкурс „Обичай/песен/танц, облекло – автентично нематериално културно наследство“ на територията на МИГ

 • Първа награда НЧ „Възпитател – Камен – 1896” с. Камен;
 • Поощрителна награда НЧ „Надежда – 1928” с. Балканци;
 • Грамота за участие с фолклор във фестивала НЧ „Лев Николаевич Толстой – 1890” с. Виноград;

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.