European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Проведе се Информационна среща

На 20 март 2022 година в град Лясковец се проведе Информационна среща, предназначени за местни производители и местни доставчици на културни продукти, местна общност и заинтересовани страни.
Срещите са планирана дейност по проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», одобрен с Решение №РД09-420/23.04.2021г. на Ръководителя на УО на ПРСР, Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
В срещите участие взеха над 20 местни производители от различни сектори, читалища, НПО и заинтересовани страни на територията на МИГ.
По време на Информационните срещи се коментираха Програма за предстоящ тридневен фестивал „Всички под един покрив“, предостави се информация за местния бранд, за напредъка по проекта, обсъдиха се идеи за включване на местни продукти по време на фестивално събитие, коментираха се мнения относно визията на иновативната интернет-платформа.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.