European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Проекти

Проекти

Проект „Младежка ЛИДЕР мрежа в подкрепа на местното развитие в селските райони” мярка 421 «Вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество» по ОС 4 – лидер от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 г. през периода 15.04.2014г.В периода 2009 – 2011 г. по подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за територията на потенциални местни инициативни групи“ от ос 4 на Програмата за развитие на селските райони (2007-2013) МИГ“Средец“ работи по подготвителна мярка за разработване на територия по Лидер и Стратегия за местно развитие.

Прилагането на подхода ЛИДЕР в програмния период 2007-2013 г. се извърши от МИГ“Средец“ по мярка 41 ”Прилагане на стратегии за местно развитие” и подмярка 431-1 ”Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност в териториите на избрани местни инициативни групи”.
Еднофондовата Стратегия за местно развитие е в размер на 4 000 000 лева.

МИГ е изпълнил през 2015 година успешно подготвителен проект за изготвяне на Многофондова Стратегия за ВОМР по мярка 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“.

В момента МИГ изпълнява Еднофондова Стратегия за ВОМР със средства за проекти по ПРСР и ОПРЧР .

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.