European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Проекти

Проекти

Проект по подготвителната подмярка 431-2 „Придобиване на умения и постигане на обществена активност за потенциални местни инициативни групи в селските райони по ПРСР 2007-2013 г., Договор РД 50- 230/03.06.2009г., на стойност 168659 лева.

Изпълнение на Многофондова стратегия за ВОМР със средства за проекти по ПРСР, ОПИК и ОПОС в размер на 6 012 482 лева и период на изпълнение 2018-2023 година по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Проект „Мост между поколенията, запазване на традиции на територията на МИГ Тутракан – Сливо поле чрез иновации“ за подготвителни дейности за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г с бюджет в размер на 43 701,56 лева и период на изпълнение 2020-2021 година.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.