European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Проект „Локално био и органично производство

Проект „Локално био и органично производство – нова възможност за развитие на селските райони” (LOBOPRO) по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешно териториално и транснационално сътрудничество по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.

Целта на проекта е промотиране и стимулиране на биологичното и органично производство и земеделие на територията на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“. Чрез представяне на биопродуктите, произведени на територията на МИГ-а, ще се постигне и синергия между секторите био земеделие/био производство и екологичен устойчив селски туризъм. Целта е територията на МИГ „Балчик – Генерал Тошево“ да се превърне в зона с трайно установяване на добри практики за био земеделие и био производства, които по естествен начин да постигнат синергия с другия важен за региона сектор – ено-туризъм, гастрономичен туризъм и „бавен селски туризъм (Slow tourism).

В „Националния план за действие за развитие на биологичното производство“ публикуван през 2019 г., е подчертано, че:

– От 2015 г. България заема едно от челните места по площи с лозя, отглеждани по методите на биологичното земеделие в ЕС, което прави възможно производството на био вино, разрешено от 2012 г. с регламент на ЕС (N203/2012).

– През 2015 г. България се превръща в лидер в Европа по отношение на брой пчелни кошери, отглеждани в съответствие с методите на биологичното земеделие, което е предпоставка за разширяване на производството на биологични пчелни продукти.

– По размер на сертифицирани площи за събиране на диворастящи плодове, билки и гъби, през 2014 г. България е на трето място в ЕС след Румъния и Финландия.

– България е най-големият производител на биологично розово и лавандулово масла в света.

– Все повече млади хора се насочват към биологично производство и/или преработка. Огромното търсене на здравословни и чисти продукти в световен мащаб помага за развитието на сектора.

– България има капацитет за разработване на иновативни земеделски и хранителни продукти, както в рамките на научно-изследователски Институти и университетски центрове, така и от страна на бизнеса.

Био производството е включено като приоритет във всички инвестиционни мерки на ПРСР.

– Развива се алтернативен туризъм, който може да ползва продуктите на биологичното земеделие.

Всичко казано дотук, заедно с факта, че територията на нашата МИГ е благоприятна за развитието на биоземеделие и производство на биопродукти, ни дава основание да разработим проект за подготвителни дейности за транснационално сътрудничество по темата за стимулиране на биологичните производства.

Целта на приключилия проект бе да се установи международна партньорска мрежа, чрез която да се развият дейности, свързани с повишаване на потребителското доверие към биологичните земеделски продукти и промотирането им на националния и външни пазари; провеждане на обучения и консултантска дейност в областта на биологичното производство, вкл. насоки в посока сертифициране както и активирането на всички заинтересовани страни. Чрез този проект за сътрудничество ще развием иновативни методи за био земеделие и био производства, чрез които освен добавена стойност на територията да се постигне и синергия между двата сектора – туризъм и био земеделие.

Бяха постигнати следните резултати:

Подписано бе споразумение за партньорство с МИГ-ове от Мадрид и Ларнака;

Разработенo бе проектно предложение/приложение към споразумението за транснационално сътрудничество.

Проектът за сътрудничество доведе до следните резултати:

Разработване на маркетингов микс за изграждане на корелация „биопродукти – туризъм“ и постигане на синергия между двата сектора;

Добавена стойност на територията на МИГ „Балчик – Ген. Тошево“ като качествена среда за развитие на био производства и селски ено и гастрономичен туризъм.

Работни групи от Местна инициативна група (МИГ) „Балчик – Генерал Тошево” посетиха Мадрид (Испания) – 19 и 20 юни, и Ларнака (Кипър) – 5 и 6 юли, за да подготвят споразумение за съвместен международен проект за развитие на био земеделието.

Представителите от МИГ посетиха териториите на потенциалните партньори по проекта – Асоциацията за интегрално развитие на Мадрид „МИГ Сиера Оесте де Мадрид“ и Агенцията за развитие на региона на Ларнака и Фамагуста „МИГ АНЕТЕЛ“ в Кипър“. По време на срещите бяха проведени разговори и бяха представени добри практики в прилагането на методи за биологично земеделие и производството на биологични и органични продукти. Основен акцент в разговорите бе поставен върху възможностите за сътрудничество между различните икономически субекти и действащи лица на територията на МИГ-а, както и постигането на синергия между тях с оглед устойчивото развитие на местната идентичност и промотирането на качествени местни биопродукти.

Директорите на двата партньорски МИГ-а – Роберто Кордеро и Евдокия Баламу изказаха своето задоволство от предоставената възможност да участват в подобен проект, посветен на важен за икономиката на селските райони сектор, а именно био земеделието, органичното производство и екопродуктите. Бяха представени различни по вид дейности и инициативи, свързани с биопродуктите, биологичните и екологични земеделски и неземеделски дейности.

Направени бяха анализи и обсъждания на идеи и въпроси, свързани с проекта за сътрудничество. В делова обстановка партньорите изработиха план за разпределяне на ролите, задачите и дейностите в проекта за сътрудничество. Бяха дискутирани сроковете, ангажиментите, целите и желаните резултати, определена бе и рамката на бюджета в проекта за сътрудничество. Коментираните и редактирани текстове вече са включени в съдържанието на Споразумението за сътрудничество, което бе подписано след онлайн среща между партньорите.

Общият бюджет на проекта беше 48 824,20 лева.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.