European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Развитие на маркетинга на местната идентичност

Развитие на маркетинга на местната идентичност

Началото на успешно сътрудничество между  Местна инициативна група Долна Митрополия – Долни Дъбник и Местна инициативна група Тиренико Маре, Монти е Борджи (Tirrenico Mare, Monti e Borghi)
В периода 20-24 февруари, представители на МИГ Долна Митрополия – Долни Дъбник посетихме нашите колеги от МИГ Тиренико Маре, Монти е Борджи (Tirrenico Mare, Monti e Borghi). Местната инициативна група е със седалище град Барчелона-Поцо ди Гото (Barcellona-Pozzo Di Gotto), разположен в област Месина, Сицилия, Италия (Messina, Sicilia, Italy), а офисът е разположен в град Фурнари (Furnari).
Посещението е във връзка с изпълнение на проект „Подготвителен транснационален проект на тема: “Развитие на маркетинга на местната идентичност и създаване на устойчив туризъм, чрез проучване и/или създаване на марка за местни продукти от територията на МИГ “Долна Митрополия – Долни Дъбник”, финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г.
Групата беше водена от Председателя на Управителния съвет на Местната инициативна група – г-н Петър Петров и включваше членове на екипа на МИГ и членове на Общото събрание – двете общински администрации, местни земеделски производители, читалища, туристически бизнес.
Огромна чест беше за нас, че част от групата беше Почетният консул на Италия в България – г-н Джузепе ди Франческо.
Домакините ни посрещнаха изключително сърдечно. Бяхме приети от Кмета и от Председателя на Общинския съвет на град Таормина (Taormina), от Кмета на град Новара ди Сицилия (Novara di Sicilia), който е и председател на Управителния съвет на МИГ и от Кмета, Заместник-кмета и общински съветници на град Барчелона-Поцо ди Гото (Barcellona-Pozzo Di Gotto).
Г-н Петър Петров и г-н Джироламо Бертолами подписаха двустранно споразумение за транснационално сътрудничество и обсъдиха възможностите за нови проекти, срещи, контакти и развитие на отношенията между нашите общински администрации, бизнеса и неправителствения сектор.
Изпълнителният директор на МИГ Тиренико Маре, Монти е Борджи – г-н Роберто Сауерборн и неговите колеги бяха подготвили изключително интересна програма. Посетихме местна мандра, транжорна, воденица, винарни, разсадник за декоративна растителност, архитектурни и исторически забележителности. Проведохме интересни срещи и създадохме нови запознанства, които ще бъдат полезни и за двете Местни инициативни групи и местните общности.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.