European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Ресторант “Приятели”

Ресторант “Приятели” се намира в живописно разположения град Тутракан с изглед към Дунавския залез.

Той се намира почти до река Дунав, в близост до административната част на град Тутракан.

Прекрасни дунавски залези в компанията на вкусна кухня от традиционни български ястия и специалитети.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.