European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Ресторант “Ралица”

Ресторант “Ралица” в Стражица  е част от модерен хотелски комплекс.

Интериорът е в елегантен битов стил, като има и автентична репродукция на възрожденска къща. Менюто предлага традиционни национални специалитети, чужди ястия и пици, като всичко се приготвя на момента. Заведението е подходящо за срещи с приятели, лични, семейни и фирмени тържества.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.