European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Румен Тросков

Плетене на рибарски мрежи демонстрира последния майстор на рибарски мрежи Румен Тросков от Тутракан.

Румен Тросков е уредник в Архитектурен ансамбъл „Рибарска махала“ в Тутракан. Бай Румен Тросков е един от малкото живи потомствени рибари в Тутракан. Последният майстор с умения за плетене на рибарски мрежи и правене на лодки от меше и чам.

За близо 4 000 души в Тутракан рибарството е препитание дълги години. Старите рибари сами си правят мрежите. Ерата на социализма променя ситуацията. Според Румен Тросков на рибарите се гледа като на „бедняци“, все повече хората се насочват към други професии.

Мрежите, които плете, са безценни. Не им търсят купувачи. Румен Тросков ще остави своите на сина си и на близките си, които имат интерес.

В наши дни уловената с мрежи риба в река Дунав се продава на прекупвачи, за да стигне до борсите. Румен Тросков разказва, че има забрана за хващане на червена риба, която влиза от Средиземно море, за да се увеличи популацията. Рибарят не вярва, че това може да стане. Твърди, че реката е силно замърсена от вливащите се в нея отпадни води.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.