European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Семеен хотел “Сияние”

Семеен хотел “Сияние” се намира в гр. Тутракан.

Семеен хотел Сияние, Тутракан разполага с леглова база от 20 места.
Едноетажна сграда, реставрирана и освежена от бивша градска баня в хотел Сияние.
Намира се в централна, но тиха и спокойна част на град Тутракан. В близост е до Дунавския крайбрежен парк (построен с европейски средства). Близко и удобно е да се ходи на разходка и риболов. В околията има магазини, банки, пазар, административни учреждения и община.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.