European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Семеен хотел “Лодката”

Хотел – ресторант „Лодката” е малък семеен хотел, който се намира в „Рибарската махала” на Тутракан, на самия Дунав.

Разполага с градина и веранда, от които се открива прекрасна гледка към реката и отсрещна Румъния. Само на 200 м се намира лодкостоянката, където всеки ден рибари пристигат с прясно уловена риба.
Именно рибената чорба е основният специалитет на заведението, както и различни видове прясно приготвена риба.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.