European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Скоро! Smart Rural Brand!

Уважаеми потенциални ползватели на Колективна марка за местни продукти Smart Rural Brand, до 30 ноември 2022г. ще имате възможност да заявите пред СНЦ”МИГ-Лясковец-Стражица” своето намерение за членство и участие с местни продукти под наименование “Умна селска марка”.

Очаквайте скоро Формуляр за кандидатстване и инструкции за ползване на Графично лого!

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.