European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Сладкарска къща „Аниел”

Сладкарска къща „Аниел” е създадена в с. Козаревец.

Фирмата произвежда и разпространява сладкарски изделия в цялата страна. Произведените изделия се отличават със специфичен домашен вкус. Сладките изкушения на „Аниел” носят в себе си следи от арменската, гръцката и турската традиции, както и от стари български рецепти. Те се изработват по специална технология, благодарение на която, голяма част от тях, не съдържат консерванти.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.