European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Сливо поле

Празници в община Сливо поле, регламентирани в ежегодния Културен календар.

Тържествено честване  Деня на самодееца  с концерт от  местни самодейни колективи от  цялата община.

Честване Освобождението на България.

Мероприятия с деца в Седмицата на детската книга и изкуства.

Отбелязване Празника на библиотекаря.

Отбелязване Празника на славянската писменост и култура.

Отбелязване Деня на Ботев.

Празник на град Сливо поле.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.