European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Сливо поле

Включени обекти на нематериалното културно наследство по номенклатурата на Програма „Живи човешки съкровища“ в община Сливо поле.

Селищен събор в село Борисово, общ. Сливо поле. Сборът съвпада с Архангеловден, който е празник на църквата, която се казва св. Архангел Михаил. Отслужва се литургия, прави се курбан за селото. Самодейци от читалището и ОУ изнасят концертна програма в киносалона. На площада в центъра на селото свири оркестър. Извиват се кръшни борисовски хора и ръченици. Има търговци със сергии.

Сливополски панаир в Сливо поле. Сливополският панаир е наследник на Тюрксмилския и Ряховски панаири. Тюрксмилският е от 1860 г. След Ньойския мирен договор Тюрксмил остава в Румъния. Панаирът се премества в с. Ряхово, разположено по крайбрежието на р. Дунав, на 6 км. от Сливо поле. Честите наводнения стават причина панаирът да се премести в Сливо поле през 1904 г. със Заповед на министъра на търговията. Панаирът се е провеждал през ІІ-та седмица на м. юли. Отдавал се е на наематели чрез търг. В последния ден на панаира се провеждат борби. Тази традиция е запазена и до днес. Посетителите проявявали голям интерес към търговията със зеленчуци и животни, платове, селскостопански сечива, киното, цирка и люлките за малки и големи. Особено търсени били сладоледът, шурупа (сиропа), захарните петлета и баниците приготвени от сливополските туркини. От 1999 г. панаирът се провежда през м. август и съвпада с дните на Община с. Сливо поле.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.