European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Текето в Тутракан

Текето в Тутракан – Тюрбето на Сабри Хюсеин /Софта баба/ в Тутракан.

Сабри Хюсеин е накшбендски шейх, живял вероятно от края на ХVІІІ до средата на ХІХ в. Тюрбето е построено, вероятно около средата на ХІХ в. Изградено е върху терасовиден терен, то представлява осмоъгълно пространство с полусферично куполно покритие. Осемте ъгъла на пространството преминават в купола, който завършва без отвор на върха си, стените на постройките са масивни, изградени с камъни, а прозорците с железни решетки.
Днес, тюрбето продължава да е обект на посещение, не само от туристи, но и от поклонници мюсюлмани и християни, търсещи лек.
Али баба – теке в с.Варненци
Съществува народна легенда за лечебните способности на Али баба, който успял да излекува дъщерята на цар Иван Шишман. За да изрази своята благодарност, царят му дава парцел земя да построи манастир.
Манастирът е основан през ХVІІ в. и е едно от най – старите култови средища, посветено в служба на зетя на пророка Мохамед – Али.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.