European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Териториално сътрудничество

В Програмата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. (ПРСР 2014-2020 г.) и чл. 9а от ЗПЗП е предвидено, че правоотношенията, свързани с прилагането на мерките от ПРСР 2014-2020 г. се регламентират с наредби. В проекта на Наредба се уреждат условията и реда за прилагане на подмярка 19.3. „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи” на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” (ВОМР) от ПРСР 2014-2020 г., в това число: финансовите условия, изискванията към кандидатите, изискванията към проектите, допустимите дейности по проектите и допустимите и недопустими разходи. В съответствие с чл. 44, параграф 3, буква „в“ от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г. с проекта на Наредба се въвежда система за текущо кандидатстване, оповестяват се административните процедури относно подбора на проекти за транснационално сътрудничество и подготвителни дейности за проекти за вътрешнотериториално и транснационално сътрудничество. Съгласно чл. 44, параграф 3, буква „в“.. от Регламент (ЕС) № 1305/2013 г. на Европейския парламент и на Съвета от 17 декември 2013 г., срокът за оповестяване на приложимите условия и ред е най-късно две години след датата на одобрение на програмата за развитие на селските райони. Предвидено е одобрението на проектите от компетентния орган се извършва не по-късно от четири месеца след датата на подаване на кандидатурата за проекта.

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.