European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

територия лясковец

 Празниците в община Лясковец  с годините се превръщат в притегателен център и за местната общност и за гостите в различните населени места.

За популяризирането на едно такова събитие медийната подкрепа е от изключително значение, а за съхранението и социализирането му е нужна целенасочена държавна културна политика.

-Международен ден на детската книга: „Онлайн книжно пътешествие“ – фейсбук игра – НЧ „Напредък-1870”; „Приказна магия” в с. Мерданя и „Зелена библиотека” в с. Драгижево. Провежда се на 2.ІV.2022 г. в гр. Лясковец, с. Мерданя и с. Драгижево.

-Седмица на детската книга: Минимобилната библиотека при НЧ „Напредък1870” гостува в Детските градини; Седмица на детската книга. Провежда се на 2-5.ІV.2022 г. в гр. Лясковец и село Джулюница.

-Х Национален събор на овцевъдите в България. Провежда се от Гергьовден до 8 май поляните край Петропавловския манастир  ще бъдат огласени от красотата на българските народни ритми по време на Национален фолклорен конкурс „Заблеяло ми агънце“. На две сцени  ще се изявят над 2500 изпълнители  в областта на музикалното и танцово народно изкуство и словесния фолклор. Самодейци ще представят  различни обреди и обичаи, свързани с празника Гергьовден, от различните етнографски региони на страната. Автентични геги и хурки и обредни хлябове ще бъдат показани в тематичните изложби на десетото издание на конкурса. За запалените по българските хора и ръченици ще е голямото „Гергьовско надиграване“. То е за фолклорни клубове, групи и формации за българско народно танцово изкуство без ограничение на възрастта.

-Празник на с. Драгижево. Храмов празник. Провежда се на 21.V.2022 г. в село Драгижево.

-Ден на българската писменост, просвета и култура– тържествен концерт. Провежда се на 24 май в град Лясковец и селата на общината.

-Празник на с. Джулюница. Провежда се на 24.V.2022 г. в село Джулюница.

-25 години Група за народни песни в село Козаревец-празничен концерт, провежда се на 29.V.2022 г. в село Козаревец.

-25 години Танцов клуб „Палитра“, с. Джулюница, провежда се през месец юни в село Джулюница.

-Празнична седмица по повод 29 юни, празник на град Лясковец, провежда се в периода 20-28.VІ.2022 г. с разнообразни събития.

-„Ден на плодородието” в село Мерданя, провежда се на 19.ІХ.2022 г. ХIV Национална детско-юношеска балетна среща

-„Празник на балета-Лясковец 2022“, провежда се през месец октомври в град Лясковец.

-Празник на с. Козаревец, провежда се на 15.Х.2022 г. в село Козаревец.

-Празник на с. Мерданя. Храмов празник на църквата „Св. Димитър”, провежда се 26.Х.2022 г. в село Мерданя.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.