European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Територия

Територия

МИГ Средец“ обхваща изцяло територията на община Средец в област Бургас – Югоизточен район за планиране (код по NUTS BG34). Територията попада в обхвата на селските райони.

Общината се намира в югозападната част на област Бургас. С площта си от 1149,878 km2 е най-голямата сред 13-те общини на областта, което съставлява 14,84% от територията на областта. Община Средец е и една от най-големите в страната като заема 6-о място от всичките 265 общини на България.

На север граничи с община Карнобат и Камено, на изток със Созопол и Малко Търново, на запад с Болярово и Стралджа, а на юг с Република Турция. Община Средец е една от 13-те общини в Бургаска област. Северните и северозападните райони на общината са равнинни, а южните са планински, главно покрити с широколистни гори и пасища. Южната част на общината попада в граничната зона.

В територията обхваната от Сдружение „Местна Инициативна Група Средец“ („МИГ Средец“) попадат 33 населени места, като единственият град Средец е общински център, а 32 са села:
с. Белеврен; с. Белила; с. Бистрец; с. Богданово; с. Варовник; с. Голямо Буково; с. Горно Ябълково; с. Гранитец; с. Граничар; с. Дебелт; с. Долно Ябълково; с. Драка; с. Драчево; с. Дюлево; с. Момина църква; с. Загорци; с.Зорница; с.Кирово; с. Кубадин; с. Малина; с. Орлинци; с. Проход; с. Пънчево; с. Радойново; с. Росеново; с. Светлина; с. Синьо камене; с. Сливово; с. Суходол; с. Вълчаново; с .Тракийци и с. Факия.

Община Средец попада в северозападните склонове на Странджа планина, около които е разположена обширна равнина, покрай западните брегове на бургаския залив, заобиколена от ниски хълмове. Уникални са природните дадености на Странджа със специфичните климатични характеристики и флористично богатство. Затова видовото разнообразие е голямо и интересно.
Природата е дарила Община Средец с вековни гори, красиви пейзажи, живописни скални образувания, пещери, които трябва да ценим и пазим. Хилядолетната човешка цивилизация е оставила тук стотици културни паметници – долмени, тракийски светилища, могили и др.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.