European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Територия

Територия

Община Тутракан и Община Сливо поле са разположени в Североизточната част на Дунавската равнина. Двете общини имат обща граница, като цялата територия граничи с Република Румъния по протежението на река Дунав, Община Главиница на изток, Общини Завет и Кубрат на юг, а на запад с Община Русе. Речната ивица за община Сливо поле е 25 км., а за община Тутракан – 31 км. Най-близките до територията на МИГ по-големите градове са: Русе (разположен на 20 км от Сливо поле, на 60 км от Тутракан), Силистра (на 60 км. от Тутракан и 100 км от Сливо поле), Разград – (на 60 км. от Тутракан и 45 км от Сливо поле).

Община Тутракан и Община Сливо поле са разположени в Североизточната част на Дунавската равнина. Двете общини имат обща граница, като цялата територия граничи с Република Румъния по протежението на река Дунав, Община Главиница на изток, Общини Завет и Кубрат на юг, а на запад с Община Русе. Речната ивица за община Сливо поле е 25 км., а за община Тутракан – 31 км. Най-близките до територията на МИГ по-големите градове са: Русе (разположен на 20 км от Сливо поле, на 60 км от Тутракан), Силистра (на 60 км. от Тутракан и 100 км от Сливо поле), Разград – (на 60 км. от Тутракан и 45 км от Сливо поле).

На територията на МИГ има общо 26 населени места, от които два града – общински центрове.

Географските особености на територията на МИГ, включваща общините Тутракан и Сливо поле предопределят и нейните демографски характеристики и икономическия живот на населението ѝ. Община Тутракан влиза в списъка на селските райони по смисъла на националната нормативна и стратегическа уредба. Отдалечеността на общината от центровете на икономическия живот в България и малкото ѝ население поставят съществени предизвикателства пред икономическото развитие на общината. От друга страна близостта до р. Дунав, запазената и чиста природа и културната история на общината дават възможности за нейното развитие в областта на туризма, селското стопанство, производството на възобновяема енергия и др.

Общата площ на община Тутракан е 440 кв.км.
Община Тутракан е съставена от 15 населени места – град Тутракан и 14 села.

Общата площ на община Сливо пол е 276,592 кв. км.
Община Сливо поле е съставена от 11 населени места- град Сливо поле и 10 села.

Територията е с площ 717 кв. км., има 26 населени места, с общо население 24 097 жители, гъстота на населението 33,6 души/м2.

Релефът е равнинно-хълмист. Климатът е умерено-континентален, характеризираща се със студена зима /абсолютна минимална температура –27 градуса С/ и сухо, топло лято /абсолютна максимална температура +42,2 градуса С/.

Средната годишна сума на валежите е от 540 -562 мм, в района духат североизточни и югозападни ветрове с почти еднаква повторяемост, а в следствие близостта с река Дунав средногодишно 48 дни са с мъгла.

Най-важен хидроресурс за територията са водите на река Дунав. От значение са подпочвените и изворни води. На територията на община Тутракан се намира язовир Антимово. През територията на община Сливо поле минават подпочвени реки, което е предпоставка за направените дълбоки сондажни кладенци тип „Раней” за питейна вода, снабдяващи град Русе, част от гр.Разград, гр. Търговище и гр.Шумен.

На територията на общината се среща голямо разнообразие от почви: алувиални, алувиално – ливадни, ливадно – блатни, торфено-блатни, черноземни. Тези почви са подходящи за отглеждане на зеленчуци, зърнени и фуражни култури, лозя и др. Суховеите и недостатъчните валежи през лятото причиняват ерозия на почвата. Широката отвореност на територията към север е причина североизточните ветрове да отвяват снежната покривка и да нанасят поражения на посевите.

На територията на двете общини няма залежи на рудни изкопаеми със стопанско значение. Стопанско значение имат единствено находищата на инертните материали от р. Дунав.

Земеделските територии заемат 75% от цялата територия. Този дял е значително по-висок в сравнение с дела на земеделските земи в страната като цяло (57,4%). Над 89,8% от земеделските територии в областта са обработваеми земи.

Горските територии заемат 13,9 % от територията на двете общини при 33,5% средно за страната. Урбанизираните територии съставляват 3,9%, а водните площи – 6,2%.

Структурата на икономическите субекти в община Тутракан по големина на предприятието е следната: микропредприятия -387; малки – 37; средни – 4; големи предприятия с персонал на 250 души липсват.

Най-голям дял в произведената продукция в общината имат предприятията от отрасъл Преработваща промишленост – 61,7%, следвани от Селско, горско, рибно стопанство – 35,5%, и тези от сектор Търговия, ремонт на автомобили – 2%.

Данните показват, че сектор Селско, горско и рибно стопанство е важен сектор в икономическата структура на община Тутракан. Благоприятното съчетание на плодородни почвени видове, климатични условия и релефни морфоструктури са предпоставка за развитие на областта като интензивен земеделски район, а дългогодишните традиции в растениевъдството и животновъдството обуславят селското стопанство като приоритетен отрасъл.

Геостратегическото местоположение на община Тутракан предопределя наличието на културни пластове и следи от човешко присъствие още от античността. На територията й има множество археологически и архитектурни паметници.

На територията на двете общини се намират следните защитени местности –“Калимок-Бръшлен”, „Комплекс Алеко-Телика”, остров „Пожарево“, „Сая Кулак“, находище на пролетно ботурче Бреница. На територията попадат следните зони по Натура 2000: BG0000377 Калимок-Бръшлен; BG0002030 Комплекс Калимок; BG0002062 Лудогорие; BG0000168 Лудогорие; BG0000529 Мартен-Ряхово; BG0000180 Боблата; BG0000171 Лудогорие-Боблата; BG0000237 остров Пожарево; BG0000530 Пожарево-Гарван; BG0002031 Стената. На територията на община Тутракан се намира едно вековно дърво, обявено за защитено, съгласно Регистър на вековните дървета в България – Летен дъб (1320) обикновен (летен) дъб (Quercus robur) в с. Белица.

На територията на община Тутракан са регистрирани общо 3340 предприятия, от които активни са 2063 предприятия, а развиващи дейност – 2029 предприятия.

Сред тях преобладаващ брой имат малките предприятия (560 бр.).

 

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.