European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Територия

Територия

Местната инициативна група Лясковец – Стражица обхваща територията на общините Лясковец и Стражица с 28 общ брой населени места. Територията на МИГ Лясковец и Стражица е непрекъсната и хомогенна и съвпада с територията на общините Лясковец и Стражица като се ограничава от техните административни граници. На територията на МИГ се разполагат 2 града Лясковец и Стражица, които са административните центрове на двете общини и 26 села.
-град Лясковец, село Джулюница, село Добри дял, село Драгижево, село Козаревец, село Мерданя, град Стражица, село Асеново, село Балканци, село Благоево, село Бряговица, село Виноград, село Владислав, село Водно, село Горски Сеновец, село Железарци, село Кавлак, село Камен, село Кесарево, село Лозен, село Любенци, село Мирово, село Николаево, село Нова Върбовка , село Ново градище, село Царски извор, село Сушица и село Теменуга.

Община Лясковец има изградени исторически и социално-икономически връзки със съседните общини. Като част от агломерационния ареал Велико Търново – Горна Оряховица – Лясковец, общината има силни функционални връзки със общините от ареала, по-линия на здравни, икономически, образователни и културни връзки. Улеснената транспортна достъпност осигурява възможност за ежедневна мобилност на работна ръка, образователна мобилност, както и достъп до голям пазар за местните търговци и производители.
Община Стражица е разположена върху площ от 508 км² в североизточната част на област Велико Търново, а областта е част от Северен централен район за планиране. Община Стражица граничи с област Търговище и област Русе. Съседни общини са: Горна Оряховица, Лясковец, Антоново, Попово, Бяла, Златарица и Полски Тръмбеш.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.