European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Тракийска куполна гробница Бабово

Римска гробница–мавзолей от национално значение, находката има връзка с големия античен град–крепост Апиария.

Дромосът, покрит с тухлен свод, има дължина 7,20 м и височина 1,80 м. Подът му е с наклон на юг и отвежда до разделени от каменна стена второ предверие и гробната камера, имащи обща дължина 12,5 м и височина 2,80 м. Вкопани са почти изцяло в материковия терен (на 2,70 м от античното ниво). Гробната камера е допълнително доизградена от добре обработени каменни блокове. Полуцилиндричният свод е изграден от каменни блокове с трапецовидна форма. Подът е застлан с каменни плочи. Гробницата е ограбена още в древността, но в хода на проучването и са открити материали, позволяващи изграждането и да се отнесе в отрязъка от втората половина на II в. до към края на III в. сл. Хр.
Разположена в близост до римския град Апиария, гробницата – една от най-големите в днешните български земи, вероятно е принадлежала на нРимска гробница–мавзолей от национално значение. Находката има връзка с големия античен град–крепост Апиария, който се е намирал на около 4км северозападно от могилата. Останките на града сега лежат под водите на река Дунав.
На половин километър източно от с. Бабово, Община Сливо поле, се намира римска гробница-мавзолей. Тя представлява сложно съоръжение в геометричния център на могилен насип с височина 7 м и диаметър при основата 41 м. Състои се от четири последователно свързани помещения – предверие, дромос (коридор), второ предверие и гробна камера, с обща дължина 22,50 м. По план и четирите помещения са правоъгълни, ориентирани в посока югозапад-североизток. Разположени са на различни нива, поради вкопаването на част от гробното съоръжение. Строителството е изпълнено от обработени каменни блокове за стените и тухли за полуцилиндричните сводове. Спойката е хоросан с примес от счукана тухла. В северната стена на първото предверие е входът на гробницата, затварян с двукрила врата. Височината на помещението е 4,72 м, покрито е с двускатен покрив върху едноредов тухлен полуцилиндричен свод. Отвън е развит декоративен тухлен пояс – т. нар. “вълчи зъб”. Посредством 4 стъпала се достига до предверието, покрито с тухли. якои виден гражданин от тракийски произход и членовете на неговото семейство. Откритите в гробната камера находки – бронзова луковична фибула, сребърна токичка за колан и монета на император Лициний показват, че гробницата при днешното с. Бабово е използвана до началото на IV в. сл. Хр., когато е била ограбена и изоставена.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.