European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Тракийско светилище „Големият камък“

Землище на с. Долно Ябълково Тракийско светилище „Големият камък“ известно и с името  „Марков камък“.

Природна забележителност и тракийско светилище “Големият камък”

В района на Долно Ябълково се намира тракийското светилище “Големият камък”, който местните наричат Марков камък. За да достигнете до него трябва да минете през моста на селото, където има указателна табела и да навлезте в гората. Местността се намира на около 1-2 км от с. Долно Ябълково и е достъпна с кола. Големият камък е обявен за природна забележителност през 1973 г. и представлява скала с височина 8 м, която е закрепена върху две други скали, така че под нея се образува процеп. На скалата има вдлъбнатини с формата на стъпки, които се пълнят с вода, според някои – лековита.

Както за всяко място в Странджа и за Марков камък са запазени много легенди. Една от тях разказва как веднъж Крали Марко тръгнал на път и спрял на това място да си почине. Докато отдъхвал, едно камъче се опряло до ръката на юнака, той го побутнал и камъчето се отронило и паднало. Крали Марко не го видял, стъпил отгоре му и продължил по пътя си, но скалата още пази отпечатъка на неговите стъпки. Има поверие, че който мине три пъти през процепа ще оздравее и ще му се изпълнят желанията. Ако пък жена не може да зачене, тя трябва да си вземе късче от камъка и мълчана вода. Водата трябва да престои под звездно небе една нощ. Когато на другия ден жената я изпие тя ще може да зачене.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.