European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Тутракан

Празници в община Тутракан, регламентирани в ежегодния Културен календар.

Винария   – празник на виното /конкурс за най-добро домашно вино в град Тутракан.

Международен ден на детската книга 02.04./рожден ден на Х.К. Андерсен в град Тутракан.

“Цветница ”: Празник на художественото творчество в село Белица.

Майски празници на територията на община Тутракан: изложби, концерти, спектакли; номинации на културни и просветни дейци; училищни тържества, посветени на Деня на славянската писменост, на българката просвета и култура.

Ден на победата и Ден на Европа в Тутракан.

Нощ в музея – празник на Музеите на територията на община Тутракан.

Национален поход “По стъпките на четата на Таньо войвода”.

Общински детски празник  по повод 1 юни – Ден на детето.

Ден на Ботев и на загиналите за свободата и независимостта на България.

Национален детски пленер «Цвят без граници».

Международен ден на река Дунав.

Джулай морнинг-посрещане изгрева на слънцето на брега на река Дунав.

Празник на кайсията –   изложение на сортове кайсии, конкурси.

Ден на Тутракан.

Ден на народните будители.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.