European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Успешни практики

Фестивал на сиренето в град Раковски

Местна инициативна група Раковски организира първия по рода си Фестивал на сиренето в град Раковски Екипът на Местна инициативна група Раковски, експерти по проекта и местни производители на сирене и

Прочети повече

Проект “Създаване на партньорство между МИГ–Берковица и Годеч и потенциалния партньор от Франция”

Основна цел: Създаване на партньорство между МИГ–Берковица и Годеч и потенциалния партньор от Франция – МИГ Диньоа (GAL Dignois) за подготовка и разработване на проект за транснационално сътрудничество фокусиран върху

Прочети повече

Проект „Локално био и органично производство

Проект „Локално био и органично производство – нова възможност за развитие на селските райони” (LOBOPRO) по процедура BG06RDNP001-19.085 за подбор на проектни предложения за подготвителни дейности за вътрешно териториално и

Прочети повече

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.