European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Участвай

График за изпълнение на проекта

Индикативен график за изпълнение на проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!».Документ: График за изпълнение на проекта по 19.3 към месец

Прочети повече

Покана за среща с местни производители на 21 април 2022г.

Уважаеми местни производители на територията на общините Лясковец и Стражица, в изпълнение на проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», одобрен

Прочети повече

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.