European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Ферма за аспержи в село Джулюница

Тази ферма за аспержи е семеен бизнес на Радослав Анчев.

През пролетта на 2017 семейството на Радослав Анчев решава да започне производство на аспержи в село Джулюница. Много внимателно бъдещите фермери избират мястото, където ще отглеждат аспержите, тъй като почвената структура трябва да отговаря на изискванията на културата. Както и да има наличие на собствен водоизточник. Сортът за посев е селектиран специално за българските региони. Зелените аспержи са сред най-здравословните храни, благодарение на високото си съдържание на фолиева киселина, минерали, витамини и белтъчини.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.