European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фестивал “Мамалига”, Нова Чернa

Фестивала се организира от Народно читалище „Васил Йорданов-1942г.” със съдействието на община Тутракан и Кметство с.Нова Черна.

Целта на фестивала е да се съхрани и популяризира изворния, автентичен фолклор на България. Да се представи пъстротата на българското фолклорно изкуство в песен, танц, слово и храна. Мамалигата е традиционно румънско ястие, но с преселването на черненци от село Черна Румъния в днешна Нова Черна, се е запазила като вид храна и по този начин искаме да предадем и разпространим живото духовно културно наследство на българина, участващо в изграждането на идентичността ни .

Във фестивала, могат да вземат участие различни колективи, танцьори, ансамбли, индивидуални изпълнители и др. формации от страната. Вярваме, че ще се отзовете на любезната ни покана, като съдействате за представянето на Ваши колективи да покажат пъстрата фолклорна палитра на българската съкровищница и представянето на кулинарни изделия направени от мамалига.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.