European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фестивал на хайдушката песен в Мерданя

Читалище „Развитие 1902“, кметство Мерданя и Община Лясковец всяка година организират Фестивал „Хайдушка песен“.

Фестивал „Хайдушка песен“ – по традиция фестивалът се провежда в началото на юни в лясковското село Мерданя. Форумът от години се организира от местното читалище с подкрепата на община Лясковец, кметство Мерданя и спонсори от селото.
Фестивал „Хайдушка песен“ е свързан с миналото на мерданчани. Легенда за хайдутството разказва, че селото е било обитавано от хайдути. Доказателство за това е намиращ се в околностите му хайдушки камък – исторически знак за гордите поколения. Преди десет години организаторите решиха да претворят историята в песни, стихове и въстановка с различни сюжети, представящи събития от отминалите хайдушки времена. От общински през първата година, още от второ издание фестивалът се превърна в регионален и предизвиква интереса на все повече участници.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.