European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фестивал „Нептунова вечер“, село Ряхово

По повод Деня на река Дунав,  в с. Ряхово  се провежда  традиционния за селото празник наречен “Нептунова вечер”.

Подготвена е литературно-музикална програма, в която активно участие ще вземат групи от Русе и Сливо поле и самодейците от читалището. Атракция в програмата е посрещането на Нептун и неговата свита на брега на Дунава. Присъстващите ще получат кръщелни свидетелства с нови, морски имена.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.