European Union Logo Leader Logo Bulgaria Flag Logo Logo Logo Logo

Европейският земеделски фонд за развитие на селските райони: Европа инвестира в селските райони !

Фирма”Спасов гардън” ЕООД

Фирма”Спасов гардън” ЕООД е производител, специализиран в производството на кайсии, ранни кайсии, праскови и череши в продължение на много години.

Традициите и познанията относно отглеждането на плодове от праскови, кайсии, ранни кайсии и череши се предават в рода им през поколенията. Благодарение на дългогодишния им труд, днес те могат смело да заявьт, че за тях няма тайни при отглеждане и производството на качествени, и екологични чисти плодове от кайсии, праскови и череши съобразени с изискванията на ЕС. Кайсиевите плодове са много търсени и са едни от най-ценните овощни плодове. Използват се както за консумация в прясно състояние, така и за преработка. Препоръчват се като диетична храна при сърдечносъдови и чернодробни заболявания.

Към този момент разполагат с 80 хектара с кайсии, праскови, череши, ябълки, както и хладилна база за съхранение на плодовете.

Настоящият документ е изготвен в изпълнение на Проект «Умни територии -всички под един покрив: иновация за създаване и промотиране на уникални местни продукти!», Договор №РД-50-78/11.05.2021 г., финансиран по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 - 2020 г.